Acest document face parte din lectia Preturile serviciilor pe care le oferi & Negociere

Acest document il poti transcrie si folosi ca model de contract.

Contract de prestări servicii

Nr. ___ din __________

PĂRȚILE CONTRACTANTE

_________________________  cu sediul (PFA) /domiciliul  în _____________ , strada ___________ , nr. _______ ,  în calitate de Furnizor, si

S.C. _____________  cu sediul social în ___________ , strada _____________ ,  nr. ___ , înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J__ /______ /20__, cod unic de înregistrare RO________ , Cod IBAN RO________________________ , Banca _________ , Suc. ___________ , legal reprezentată de __________________ ,  în calitate de Beneficiar,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea de servicii conform anexei nr. 1 (anexa va cuprinde

 • Lista de servicii
 • Termene de livrare
 • Definiția unui serviciu finalizat
 • Specificații privind servicii de mentenanță periodice, ca de exemplu: Pachetul de bază de mentenanță lunară va cuprinde întreţinerea zilnică a profilurilor din rețelele sociale, inclusiv: administrare mesaje, ştergerea de spam, acceptarea noilor cereri de conectare, pentru următoarele 3 reţele sociale şi un raport lunar al progresului făcut. )

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile Beneficiarului:

 • Să informeze in timp util prestatorul despre proiectele si acțiunile pe care intenționează să le intreprindă și pentru a căror realizare este dependentă de derularea activităților cuprinse în anexa nr.1
 • Să plătească prestatorului în conditiile stabilite în prezentul contract sumele pentru prestarea serviciilor pe care le-a angajat

Obligațiile Furnizorului:

 • Să analizeze informațiile transmise de beneficiar și/sau solicitarile acestuia legate de acordarea de asistență și să informeze beneficiarul asupra posibilităților de derulare a activităților în condițiile stabilite
 • Să răspundă de calitatea și încadrarea în prevederile legale a informațiilor și documentației transmise beneficiarului, precum și de eficiența serviciilor oferite
 • Să promoveze interesele beneficiarului în relațiile cu partenerii de afaceri și să transmită acestuia informațiile care să-i permita dezvoltarea unor noi proiecte de afaceri, sau susținerea celor pentru realizarea cărora s-a convenit deja modul de derulare între beneficiar și prestator

PREȚURI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Pentru asistența acordata de prestator beneficiarului potrivit obiectului prezentului contract, acesta din urma se obliga sa plateasca beneficiarului:

 • Un onorariu în sumă fixă de ____ din care un avans de 50% în ziua semnării prezentului contract
 • O sumă lunară de _____
 • Orice servicii suplimentare vor fi facturate la o valoare de ___ / oră.

Plata se va efectua în baza facturii emise de prestator, în termen de 5 zile de la data înregistrării facturii la sediul beneficiarului.

FORȚA MAJORĂ

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o dovedește cu documente certificate de organismele competente, în condițiile legii și cu obligația notificării în scris catre cealaltă parte, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit și în același termen de la data la care a încetat. Părțile vor analiza efectele situațiilor de forță majoră pentru a înlătura sau diminua pe cât posibil eventualele daune sau penalități.

ALTE CLAUZE

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți.

Valabilitatea prezentului contract este de _____ luni începand cu _________, dacă nici una din părți nu îl denunță în totalitate sau în parte anterior expirării acestei perioade cu o notificare prealabilă de 5 zile.

Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul contract prin notificarea scrisă a celeilalte părţi. În caz de reziliere, Beneficiarul va plati contractantului pentru toate orele şi cheltuielile acumulate până la data rezilierii.

Beneficiar ___________________

Furnizor _____________________